Privacy verklaring

Bénice Salon voor Huid- en Lichaamsverzorging en Natuurgeneeskundige Praktijk Be Nice  (Hierna te noemen, Salon Bénice en Praktijk Be Nice)

Eigenaresse Irene Hilverda van Salon Bénice en Praktijk Be Nice hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Salon Bénice en Praktijk Be Nice houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om u uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze respecteer.

Als eigenaresse van zowel Salon Bénice als Praktijk Be Nice ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Bénice Salon voor Huid-en Lichaamsverzorging en Natuurgeneeskundige Praktijk Be Nice (Irene Hilverda)
Roerdompstraat 39
1171 HB Badhoevedorp

info@benice-be-nice.com
KvK: 34086752
020-6596118

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Salon Bénice  en Praktijk Be Nice verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het maken van afspraken
 • Het aangaan van overeenkomsten (behandelovereenkomst, bestellingen e.d.)
 • Het verwerken van de financiële administratie

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam*
 • Email adres*
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telnr. *

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Salon Bénice en Praktijk Be Nice geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkers overeenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

salon Bénice en praktijk Be Nice bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van mijn privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Salon Bénice en Praktijk Be Nice maken geen gebruik van  cookies.

In geval wijziging van mijn Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

crossmenu